سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
درباره وبلاگ


در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
صفحات وبلاگ
نویسندگان
چهارشنبه 92 مرداد 23 :: 6:1 عصر ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا

محمد جواد ظریفسوابق و کارنامه «محمدجواد ظریف» که روحانی روز گذشته به مجلس داد
 سوابقی که رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی امور خارجه روز گذشته به مجلس تقدیم کرد، منتشر شد.
 حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان روز گذشته در مراسم تحلیف خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برنامه کلی و خط مشی دولت یازدهم را به همراه سوابق تک تک وزرای پیشنهادی را به علی لاریجانی رئیس نهاد قانون‌گذاری تقدیم کرد.
متن سوابق ارائه شده روحانی از محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه به شرح ذیل است:
سوابق علمی، تخصصی و اجرایی
دکتــر محمـدجواد ظریــف در 17 دی مــاه 1338 در یــک خــانواده مــذهبی ســنتی در تهــران متولـد شـد. ولـی تحصـیلات ابتـدایی و متوسـطه خـود را در دبسـتان و دبیرسـتان علـوی انجـام داد ولی پیش از پایـان تحصـیلات دبیرسـتانی و بـه دلیـل شـرایط سیاسـی و امنیتـی بـرای ادامـه تحصــیل بــه آمریکــا عزیمــت کــرد. در خــلال دوران دانشــجوئی از فعــالان و مســولین انجمن اسـلامی دانشـجویان در امریکـا و کانـادا بـود.
سـوابق تحصـیلی دانشـگاهی دکتـر ظریـف از سـال 1356 در دانشـگاه ایـالتی سانفرانسـیکو در رشـته روابـط بـین الملـل شـروع و تـا سـال 1367 بـا اخـذ دکتـری مطالعـات بـین المللـی (روابـط و حقـوق بـین الملـل) از دانشـگاه دنـور آمریکـا ادامـه داشته است.  
دکتر ظریف دارای سوابق اجرایی طولانی در سمت‌های حساس وزارت امور خارجه می‌باشــد کــه از جملــه بــه مــدت 10 ســال مســئولیت معاونــت حقــوقی و بــین المللــی وزارت امــور خارجه را به عهـده داشـته و 5 سـال سـفیر و نماینـده دائـم در سـازمان ملـل متحـد در نیویـورک بوده است. وی در طـول خـدمت چنـدین بـار بـه عنـوان مـدیر نمونـه ملـی و دسـتگاهی شـناخته شده است.
دکتر ظریـف مسـئولیت‌هـای گونـاگون و مهـم بـین‌المللـی نیـز احـراز کـرده اسـت کـه مهمتـرین آنهـا ریـیس کمیتـه حقـوقی مجمـع عمـومی ملـل متحـد، رئـیس کمیسـیون فرهنگـی یونسـکو، عضــو گروه حقوقــدان برجســته اصــلاح منشــور ســازمان کنفــرانس اســلامی، معــاون مجمــع عمــومی ملــل متحــد، رئــیس کمیســیون خلــع ســلاح ملــل متحــد و رئــیس کمیتــه سیاســی دوازدهمــین اجــلاس ســران عــدم تعهــد در دوربــان اســت. وی مســئولیت سیاســی برگــزاری اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران و ریاست ستاد برگزاری اجلاس تاسیسی بــین‌المجالس اسلامی در تهران را نیز به عهده داشت.  
ســابقه تــدریس دکتــر ظریــف بــیش از دو دهــه اســت؛ از جملــه اســتاد میهمــان در دانشــکده روابــط بــین الملــل و اســتاد میهمــان و عضــو هیئــت علمــی (گــروه حقــوق عمــومی ) دانشــکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
دکتـر ظریـف دارای تألیفـات متعـددی بـه صـورت مقالـه و کتـاب در خصـوص موضـوعاتی چـون دیپلماسی چندجانبه، سـازمان‌هـای بـین‌المللـی، مسـائل سیاسـی و امنیتـی، خلـع سـلاح، و... بـه زبان‌های فارسی و انگلیسی مـی‌باشـد کـه در نشـریات معتبـر داخلـی و بـین‌المللـی منتشـر شـده است.
وی دو فرزند متاهل دارد که در ایران به کار مشغولند. 
سوابق تحصیلی
1363- 1367   دکتری مطالعات بین المللی(روابط و دانشگاه دنور حقوق بین الملل)
1362- 1363   کارشناسی ارشد مطالعات بین المللی دانشگاه دنور
1360- 1361   کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو
1356- 1360   کارشناسی روابط بین الملل دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو
سوابق اجرایی
1390-1392   مشاور سیاسی ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک
1/90 – 6/90   معاون بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی
1386- 1389    دستیار ارشد وزیر امور خارجه
1381- 1386   سفیر و نماینده دائم نمایندگی در ملل متحد، نیویورک
1371- 1381   معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه
1368- 1371   سفیر و معاون نماینده دائم نمایندگی در ملل متحد، نیویورک
1367- 1368   مشاور وزیر امور خارجه
1361- 1367   مشاور سیاسی، رایزن، کاردار نمایندگی در ملل متحد، نیویورک
1357- 1359   مشاور سرکنسولگری در سانفرانسیسکو
مسئولیت‌های بین‌المللی
1386- 1388   رییس کمیسیون فرهنگی یونسکو
1384-1385   عضو گروه حقوق دانان برجسته اصلاح منشور سازمانکنفرانس اسلامی
1382- 1384   معاون مجمع عمومی ملل متحد
1379   رییس کنفرانس آسیایی نژادپرستی، تبعیض نژادی و بیگانه ستیزی
1379- 1383   عضو گروه شخصیت‌های برجسته ملل متحد برای گفتگوی تمدن‌ها
1379   رییس کمیسیون خلع سلاح ملل متحد، نیویورک
1379   رییس کمیته متخصصین عالیرتبه گفتگوی تمدن‌ها، جده
1378   رییس سمپوزیوم اسلامی گفتگوی تمدن‌ها، تهران
1377   رییس کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران عدم تعهد، دوربان
1377   رییس کمیته کارشناسان عالیرتبه اعتمادسازی، تهران
1376   سخنگو، رییس اجلاس کارشناسان  هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی، تهران
ارشد و رییس کمیته سیاسی وحقوقی
1376- 1377   رییس سازمان (کمیته) حقوقی مشورتی آسیایی افریقایی
1373   رییس اجلاس افتتاحیه کنگره حقوق بین‌الملل ملل متحد، نیویورک
1372   رییس کمیته نگارش اجلاس آسیایی حقوق بشر، بانکوک
1371- 1372   رییس کمیته حقوقی مجمع عمومی 47 ملل متحد، نیویورک
سوابق تدریس     
1371-   عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل
1376- 1388  عضو هیئت علمی (گروه حقوق عمومی) دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
1361   مدرس دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو
تألیفات
دیپلماسی چندجانبه: پویایی مفهومی و کارکردی سازمان های منطقه‌ای و بین‌المللی، مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی، 1391 (با دکتر سید محمدکاظم سجادپور)
سازمان‌های بین‌المللی، نشر میزان، 1389 (با دکتر سید محمد کاظم سجادپور)
دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمان های منطقه‌ای و بین‌المللی، دانشکده وزارت امورخارجه، 1387، سه جلد (با دکتر سید محمد کاظم سجادپور).
“Tackling the Iran-US Crisis: Need for a Paradigm Shift” Journal of International Affairs, Columbia University, Summer 2007.
"How Not to Inflame Iraq," New York Times, February 8, 2007. Reprinted in International Herald Tribune.
"The Case for Iran: Alarmist Assessments of Iran's nuclear program lack a key component: evidence," Los Angeles Times, December 30, 2006.
“A Stronger Prescription for Security: Dialogue,” Global Agenda, (New York: United Nations Association of USA, 2005).
روندهای جدید بین‌المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1384 (با دکتر مصطفی زهرانی).
“Iran: US Nuclear Fears are overblown,” LA Times, Nov 5, 2004.
“Iran’s Vision of Rebuilding Iraq,” International Herald Tribune, May 12, 2003.
“A Neighbor’s Vision of New Iraq,” New York Time, May 10, 2003.
ضرورت‌های چند جانبه گرایی در دنیای جهانی شده،  همشهری دیپلماتیک، نیمه اول اسفند 1382، (مترجم وحیدرضا نعیمی).
“Indispensable Power: Hegemonic Tendencies in a Globalized World,” Harvard International Review, Winter 2003.
“Missile Proliferation and Missile Defense” A disarmament Agenda for the Twenty-First Century, (New York: United Nations, 2002).
“Reflections on Terrorism, Dialogue and Global Ethics,” Seton Hall Journal of Diplomacy and International Relations, Winter 2002.
“Preserving the Best of All Civilizations,” South Letter, Volume 3&4, 2001.
Crossing the Divide: Dialogue among Civilization, (South Orange, NJ, USA: Seton Hall University, 2001).
  “Article XI: Hopes and Challenges” OPCW Synthesis, Spring 2001.
“Preface” Reimagining the Future, Towards Democratic Governance, (Bundoora, Australia: La Trobe University, 2000)
“Islam and Universal Declaration of Human Rights,” Enriching the Universal Declaration of Human Rights, (Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1999)
“Extra-Territorial Sanctions in International Law”, Report of the Seminar on the ExtraTerritorial Application of National Legislation, (New Delhi: The Secretariat of AALCC, 1998.)
“Continuity and Change in Iran’s Post-Election Foreign Policy”, Foreign Policy Forum, Volumes III and IV, 1998.
"عدالت سیاسی در جهان امروز"، عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی، (تهران: انتشارات بین المللی هدی، 1377.)
"نقش سازمان های بین المللی در بوسنی و هرزگوین"، بوسنی و هزگوین: چشم انداز آینده، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1377)
"ضرورت اصلاحات در سازمان کنفرانس اسلامی"، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز 76.
“U.S. Unilateral Sanctions Against Iran,” Iranian Journal of International Affairs, Volume IX, No. 1, 1997.
"تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران"، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 76.
“The Principles of International Law: Theoretical and Practical Aspects of their Promotion and Implementation” International Law as a Language for International Relations, (The Hague: Kluwer Law International, 1996.)
"Security and Insecurity in the Persian Gulf", Iranian Journal of International Affairs, Volume VIII, No. 2, 1996.
"ممنوعیت تهدید و استفاده از سلاح‌های هسته ای"، فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره یک، بهار 1375.
"Impermissibility of the Use or Threat of Use of Nuclear Weapons", Iranian Journal of International Affairs, Volume VIII, No. 1, 1996.
"Security Considerations in the Middle East, An Iranian Approach" Arms and Technology Transfers: Security and Economic Considerations Among Importing and Exporting States, (Geneva: UNIDIR, 1995.)
"Political Islam", Iranian Journal of International Affairs, Volume VII, No. 3, 1995.
"Legal Problems of the Arms Embargo against the Republic of Bosnia-Herzegovina" Iranian Journal of International Affairs, Volume VII, No.2, 1995.
"Anticipatory and Preventive Self-Defense in International Law" Iranian Journal of International Affairs, Volume I, No.1, 1989.
Self-Defense in International Law and Policy, (University of Denver, 1988.)
مشخصات فردی تاریخ تولد: 17/10/1338
محل تولد: تهران.
متأهل و دارای دو فرزند  تحصیلات ابتدایی و متوسطه: دبستان و دبیرستان علوی، تهران
فعالیت‌های دانشجویی عضو  انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا و دبیر تبلیغات (1360-1361) ، رابط شورا (1362- 1364) و دبیر تشکیلات  (1364- 1365) انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا.
ادامه مطلب ...

موضوع مطلب :

آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 922
  • بازدید دیروز: 1120
  • کل بازدیدها: 13153651
پیوندها
لوگو
در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 922
  • بازدید دیروز: 1120
  • کل بازدیدها: 13153651