سفارش تبلیغ
صبا
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
درباره وبلاگ


در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
صفحات وبلاگ
نویسندگان

علیرضااحسانی نیا:تاراج بیت المال تاکی؟پس بدانیدکه دایی ماهم علی بود،ولی پولدارنشداین بازیکنان فوتبال هم دیگرشورش رادرآورده اندوتازه طلبکارهم هستند.
یک روزشروع میکنندبه بدوبیراه وروزدیگرقربان صدقه میروند،چون که الاماشاالله تابخواهی میتوانی پول بادآورده بدست بیاوری وباآن پزبدهی واسادیوم بسازی بنام خودت ودرخیریه هاهم شرکت کنی وباهمان پولهای بادآورده صاحب نداراسم ورسمی برای خودت کسب کنی .
پولهای بیت المال درحال غارت است وکسی هم گوشش بدهکارنیست که دراین فدراسیونهای فوتبال چه میگذردوچه قراردادهای هنگفتی بسته میشود؟
میخواهم بدانم یک تکنسین ومکانیک هواپیمابایدحقوقش بیشترباشدیایک فوتبال بازی کن دنبال توپ دو؟
واقعاماایرانیهابدبخت وعقب مانده ایم وهمیشه هم عقب خواهیم ماندبرای اینکه سرمایه گذاری روی چیزهایی میکنیم که هیچ منفعتی هم برایمان نداشته وندارد.البته چنین کسانی که درفدراسیونها چنین پولهای بادآورده ای رابابازیکنان قراردادمیبندند،حتماخودشان هم منفعت هایی رامیبرندکه حتی حاضرنیستنداین قراردادهاراعلنی وزیرمیزنوشته وامضامیکنند؟وای به حالتان ای مسئولین حرام خوار.
شنیده ایم که این آقای دایی که الان هم دراسپانیاباهمین پولهای بادآورده بسرمیبردبعدازدعواباآقای کاشانی درتیم پیروزی ،به این فکرافتاده که کوتاه بیایدوبرنامه به این تیم بدهدکه البته توسط نماینده اش این کارراکرده،چون بوی پول بادآورده به مشامش رسیده ودوست داردهمانندهم قطارانش به چپاول بیت المال ادامه دهد.
واقعاچقدرمابیچاره ایم که این همه دانش آموخته فوتبال وتربیت بدنی داریم ،ولی ازبازیکنان قدیمی برای مربیگری استفاده میکنیم!!!
البته این روال متاسفانه درهمه جای مملکت استفاده میشود.مثلا آقای علی آبادی بامدرک مهندسی به مسئولیت ریاست تربیت بدنی واستانداری ووزارت نیروووزارت نفت برمیگزینیم.جال وزیباست چنین گزینش هایی !!!
بگذریم که نگفتنش بهتراست و...
فقط بایدگفت وای به حال بیت المال مسلمین که اینجوری داردغارت میشود.
علیرضااحسانی نیا
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا

علیرضااحسانی نیا

نمیدانم اگرمااین رسانه ملی واین جرایدواینترنت رانداشتیم،این دستگاه های مسئول دولتی وغیردولتی،خصوصااین دستگاه محترم قضایی چه موقع میخواستندتصمیمات محکم وصریحی رااتخاذکنندوچراهرموقع موضوعی علنی میشود،آنهابه این موضوع میرسندکه بخواهندیاقانونی راوضع کنندویامحکمتربرخوردکنندویادروضع فوق العاده رسیدگی نمایند.واقعامایه تاسف وتالم است.

یک روزچندبیماررادرجایی رهامیکنندورسانه ملی وروزنامه هاخبرآن راپخش میکندویک روزدیگرکودکی موردآزارواذیت ناپدری ویانامادری قرارمیگیردورسانه ملی آنرااعلام میکنندویک دفعه میبینی بازپرس ودادستان و...خودشان به ملاقات وسرکشی میروندورئیس قوه محترم قضائیه هم بنابرآرام کردن افکارعمومی دستورسریع به پرونده رااعلام میکند،چون احساس میکنندآبروی این قوه درخطراست.چرا؟

مادرجامعه مان هرروزه شاهدچنین موضوعاتی وحتی بدترازاین هستیم ورسانه ای نمیشودوکسی هم دستورتسریع دررسیدگی رانمیدهد ولی موقعی که موضوع ازطریق روزنامه ویارسانه ملی اعلام میشود،آنهاهم بیاداین می افتندکه یاکمبودقوانین دارندویااحساس مسئولیت بیشتری میکنندویاجهت حفظ آبروچنان دقیق وسریع موضوع راپیگیری میکنندکه انگارهمین یک موضوع بوده وموضوع دیگری درکارنیست.براستی چرا؟

مثلادرموردهمین مسئله جریان باغ خمینی شهر،چه سریع ودقیق ظرف چندروزهشت نفرازعوامل این حادثه رادرخمینی شهرواستان سیستان وبلوچستان دستگیروبدنبال آن هستندتابه موضوع هرچه سریعتررسیدگی کنند،درصورتی که مشابه چنین موضوعاتی پیش آمده،ولی چون علنی نشده بصورت عادی رسیدگی میشود.چراوبه چه دلیل؟

مامواردی داشته ایم که کسی پولی ازکس دیگری طلب داشته وچون دردادگاه نتوانسته به حقش برسد،مجبوربه انتقام گیری شده وآن فردراکشته،ولی چون رسانه ای نشده بصورت عادی رسیدگی واصولا کاری به آن نداشته اندکه چرااین اتفاق افتاده تاپیشگیری درآینده نسبت به این جورمسائل کنند،فلذادرآنجانه تسریعی بوده ونه کمبودقانونی ونه دستوررسیدگی دقیقی ونه .....

البته درموردهمین موضوع باتوجه به اعلام روزنامه هاورسانه ملی ،مگرهمین عوامل موردتعرض وهمراهانشان باعث وبانی گناه نبوده اندونیزمگرخودشان عمل حرام انجام نداده وباعث تحریک آنهانشده اندکه این همه شمافقط آنهارامجرم نام میبرید،درصورتی که خوده آنهاهم مجرم بوده اند.

من خواهان آن نیستم که بخواهم عمل زشت وقبیح آنهایی که واردحریم تقریباخصوصی شده اندراتوجیه وباعمل حرام آنهایی که موردتعرض قرارگرفته اندمقایسه نمایم ،که قابل مقایسه نیست،اماسوالی که اینجامطرح است اینکه چراصدای مراسم لهوولعب اینهابلندوتحریک آمیزبوده که کسانی که دراطراف بوده اندرابه خودجلب نموده وباعث این عمل ننگین شده؟وچرانیروی انتظامی واردعمل وپیشگیری ازاین عملهای حرام ننموده؟وچرااین عمل رسانه ای شده،درصورتی که بدترازاین هم درآن مناطق اتفاق افتاده بوده وکسی آنرارسانه ای نکرده؟

.آخرین چرااینکه چرامتاسفانه حتمابایداتفاقاتی درگوشه گوشه این سرزمین بیفتدتامسئولین مابه فکروچاره بیفتندکه درآنجاما..............

امیدوارم دیگرشاهدچنین اتفاقاتی نباشیم ومسئولین هم زودترکاستی هایشان رانسبت به کمبودقوانین ویاسختگیری و...بکارگیرندتاشاهداینجورمسائل نباشیم
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا
یکشنبه 90 خرداد 29 :: 1:40 عصر ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا

خالق ومخلوق ساختنی...علیرضااحسانی نیا

همه در تب وتاب وجوش وخروشند.

همه درحال نگاه پگاهند..

همه درحال گذران امرارند...

ومراهیچ کس بیاد نمی آوردکه ،که هستم....

فراموشی ونسیان همه رافراگرفته است.....

انگارمنی وجودنداشته است......

هرکس بدنبال دویدن به دنبال پروانه هاست.......

وپروانه هاچه خوب به دورشمع ها میچرخندومانظاره گریم........

هیچ کس ،هیچ کس رابه یادنخواهدآورد،

وقتی همه به دنبال یک نگاهی هستند.........

ومن دربوران این نگاه ها،سردرگم وتنهایم..........

همه درحال خلق نگاهندومن بدنبال خالق نگاه...........

براستی انسان دیوانه است،

زیرااونمیتواندیک کرم رابیافریند،اماهزارخداراخلق کرده!!!!!!!!!!!!

...

علیرضااحسانی نیا
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا

این روزها طبل مخالفت بادولت ،خصوصابارئیس جمهوری اسلامی ایران تشدیدشده ودرحال شدت بیشتری است ومتاسفانه بایدگفت این طبل راهمان اصول گرایانی که پشت سر ومتحددولت بودنددرحال کوباندن هستند.

 

دراین میان آقای دکتراحمدتوکلی رئیس مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی سبقت راازدیگراصول گرایان ربوده وبیشترازهمه بادلیل وبدون دلیل به رئیس جمهورخرده میگیرد.

دومین اصولگراآقای دکترمحمدرضاباهنرنائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بالحنی نرمترازگذشته ونرمترازآقای دکترتوکلی نیزبررئیس جمهوری خرده میگیرد.

 

سومین اصولگراآقای دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میباشندکه البته ازمهمترین لایه های حکومتی هم هستندکه بایدنقش میانجیگری رابازی کنندخودبه جرگه معترضان تریبونی ورسانه ای وجریده ای بدل گشته اند،که میتوان گفت اعتراضاتش قابل هضم ترازبقیه ولی مغرضانه ترازدیگران میباشدکه حتمابایداین رویه راانشاالله تغییردهندوبالحن بهتری ادامه مسیردهند.البته دراین میان این نکته هم قابل ذکراست که جلس هشتم نسبت ووضع قوانین وحمله به دولت داردبه مشابه مجلس ششم عمل میکندوقوانینی راوضع میکندکه بارسنگینی رابرمردم داشته وکمرمردم متاسفانه زیراین باردرحال خردشدن میباشد.

چهارمین منتقدبه این چهارمسئول محترم آقای علیرضااحسانی نیایک عضوکوچک جامعه ویک خدمتگزارمیباشدکه دوست دارم به تمامی چهارعضوومسئول عرض نمایم که این راهش نیست،چراکه بااین روشتان بجزدلسردکردن مردم ودلشادکردن دشمنان داخلی وخارجی هیچ نصیبان نمیشود.اختلاف سلیقه درهمه جای دنیامرسوم است،ولی تبدیل آن به خصومت وکشمکش راهی نیست که به بهارستان ختم گردد.امیدوارم باهمدلی ووحدت بتوانیدبه اسلام وامت کمک کنیدوقوانینی راوضع واجراکنیدکه نوجبات دلشادی مرددم رادرپی داشته باشد،نه دلشادی دشمنان قسم خورده این ملت را.

اگرچه در این میان آقای احمدی نژادهم بی تقصیرنبوده ودرموضوعات آقای مشایی وبقایی ومصلحی وجوانفکر کوتاهی وقصوراتی داشته اندوبهانه رابرای بهانه تراشی هموارکرده اند تاآنهاهم بنابروظیفه به اشتباه یاغیراشتباه بردولت وشخص رئیس جمهورخرده گیرندوبراوبتازند.

آنچه که مسلم است اینکه متاسفانه اصولگرایان ازاتحادوهمدلی خارج شده وناآگاهانه ویاآگاهانه باعث خوشحالی دشمنان داخلی وخارجی شده اند.

سخن کوتاه آنکه هردوطرف متاسفانه درجهت منویات رهبری حرکت نکرده وباعث بروزتنش درجامعه شده اند وبدانندکه اگربه همین منوال پیش برودمردم ازمسئولین دلسردشده ودیگرپشیمانی سودی دربرنخواهدداشت.

علیرضااحسانی نیا

 

 

 
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا
جمعه 90 خرداد 27 :: 6:45 عصر ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا

علیرضااحسانی نیا

نصف شب عاهد به عهد خود نرفت

با من نالان یه شب،یک عهد بست

عهد آن شب،کار دستش داده بود

باده مستی،غافلش او کرده بود

گفت: دنیا را عزیزش کرده ام

با جواز عشق، مستش کرده ام

عفت وخواری به نامش کرده ام

خسته از هفت آسمانش کرده ام

من که رویایم، ز رویا نیستم

خوار این بازیچه دیگر نیستم

این من و رویای دیگر نیستم

از ازل عفت به دنیا نیستم

گفتمش:دیوانه جان ،تو کیستی؟

از ازل عفت به دنیا نیستی؟

روزها با عشق مردی ساختی!

کام تشنه ،بی نمازی ساختی!

در پی اش حیران و باطل تاختی!

عشق را تو اشتباه، برداشتی!

گفتمش:عاقل شو و بر آی پیش

تا کند عهدت خدا،سرباز خویش

خانه حق در قیامت مامن است

ای تو خواهر ،آتش آن خرمن است

گفت: ای احسان من،کو همرهان؟

آیم اینک در برش با سر روان

...

علیرضااحسانی نیا

 
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا
1   2   3   4   5   >>   >   
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 3114
  • بازدید دیروز: 5415
  • کل بازدیدها: 9746099
پیوندها
لوگو
در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 3114
  • بازدید دیروز: 5415
  • کل بازدیدها: 9746099