سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
درباره وبلاگ


در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
صفحات وبلاگ
نویسندگان

علیرضااحسانی نیا:تاراج بیت المال تاکی؟پس بدانیدکه دایی ماهم علی بود،ولی پولدارنشداین بازیکنان فوتبال هم دیگرشورش رادرآورده اندوتازه طلبکارهم هستند.
یک روزشروع میکنندبه بدوبیراه وروزدیگرقربان صدقه میروند،چون که الاماشاالله تابخواهی میتوانی پول بادآورده بدست بیاوری وباآن پزبدهی واسادیوم بسازی بنام خودت ودرخیریه هاهم شرکت کنی وباهمان پولهای بادآورده صاحب نداراسم ورسمی برای خودت کسب کنی .
پولهای بیت المال درحال غارت است وکسی هم گوشش بدهکارنیست که دراین فدراسیونهای فوتبال چه میگذردوچه قراردادهای هنگفتی بسته میشود؟
میخواهم بدانم یک تکنسین ومکانیک هواپیمابایدحقوقش بیشترباشدیایک فوتبال بازی کن دنبال توپ دو؟
واقعاماایرانیهابدبخت وعقب مانده ایم وهمیشه هم عقب خواهیم ماندبرای اینکه سرمایه گذاری روی چیزهایی میکنیم که هیچ منفعتی هم برایمان نداشته وندارد.البته چنین کسانی که درفدراسیونها چنین پولهای بادآورده ای رابابازیکنان قراردادمیبندند،حتماخودشان هم منفعت هایی رامیبرندکه حتی حاضرنیستنداین قراردادهاراعلنی وزیرمیزنوشته وامضامیکنند؟وای به حالتان ای مسئولین حرام خوار.
شنیده ایم که این آقای دایی که الان هم دراسپانیاباهمین پولهای بادآورده بسرمیبردبعدازدعواباآقای کاشانی درتیم پیروزی ،به این فکرافتاده که کوتاه بیایدوبرنامه به این تیم بدهدکه البته توسط نماینده اش این کارراکرده،چون بوی پول بادآورده به مشامش رسیده ودوست داردهمانندهم قطارانش به چپاول بیت المال ادامه دهد.
واقعاچقدرمابیچاره ایم که این همه دانش آموخته فوتبال وتربیت بدنی داریم ،ولی ازبازیکنان قدیمی برای مربیگری استفاده میکنیم!!!
البته این روال متاسفانه درهمه جای مملکت استفاده میشود.مثلا آقای علی آبادی بامدرک مهندسی به مسئولیت ریاست تربیت بدنی واستانداری ووزارت نیروووزارت نفت برمیگزینیم.جال وزیباست چنین گزینش هایی !!!
بگذریم که نگفتنش بهتراست و...
فقط بایدگفت وای به حال بیت المال مسلمین که اینجوری داردغارت میشود.
علیرضااحسانی نیا
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا

علیرضااحسانی نیا

نمیدانم اگرمااین رسانه ملی واین جرایدواینترنت رانداشتیم،این دستگاه های مسئول دولتی وغیردولتی،خصوصااین دستگاه محترم قضایی چه موقع میخواستندتصمیمات محکم وصریحی رااتخاذکنندوچراهرموقع موضوعی علنی میشود،آنهابه این موضوع میرسندکه بخواهندیاقانونی راوضع کنندویامحکمتربرخوردکنندویادروضع فوق العاده رسیدگی نمایند.واقعامایه تاسف وتالم است.

یک روزچندبیماررادرجایی رهامیکنندورسانه ملی وروزنامه هاخبرآن راپخش میکندویک روزدیگرکودکی موردآزارواذیت ناپدری ویانامادری قرارمیگیردورسانه ملی آنرااعلام میکنندویک دفعه میبینی بازپرس ودادستان و...خودشان به ملاقات وسرکشی میروندورئیس قوه محترم قضائیه هم بنابرآرام کردن افکارعمومی دستورسریع به پرونده رااعلام میکند،چون احساس میکنندآبروی این قوه درخطراست.چرا؟

مادرجامعه مان هرروزه شاهدچنین موضوعاتی وحتی بدترازاین هستیم ورسانه ای نمیشودوکسی هم دستورتسریع دررسیدگی رانمیدهد ولی موقعی که موضوع ازطریق روزنامه ویارسانه ملی اعلام میشود،آنهاهم بیاداین می افتندکه یاکمبودقوانین دارندویااحساس مسئولیت بیشتری میکنندویاجهت حفظ آبروچنان دقیق وسریع موضوع راپیگیری میکنندکه انگارهمین یک موضوع بوده وموضوع دیگری درکارنیست.براستی چرا؟

مثلادرموردهمین مسئله جریان باغ خمینی شهر،چه سریع ودقیق ظرف چندروزهشت نفرازعوامل این حادثه رادرخمینی شهرواستان سیستان وبلوچستان دستگیروبدنبال آن هستندتابه موضوع هرچه سریعتررسیدگی کنند،درصورتی که مشابه چنین موضوعاتی پیش آمده،ولی چون علنی نشده بصورت عادی رسیدگی میشود.چراوبه چه دلیل؟

مامواردی داشته ایم که کسی پولی ازکس دیگری طلب داشته وچون دردادگاه نتوانسته به حقش برسد،مجبوربه انتقام گیری شده وآن فردراکشته،ولی چون رسانه ای نشده بصورت عادی رسیدگی واصولا کاری به آن نداشته اندکه چرااین اتفاق افتاده تاپیشگیری درآینده نسبت به این جورمسائل کنند،فلذادرآنجانه تسریعی بوده ونه کمبودقانونی ونه دستوررسیدگی دقیقی ونه .....

البته درموردهمین موضوع باتوجه به اعلام روزنامه هاورسانه ملی ،مگرهمین عوامل موردتعرض وهمراهانشان باعث وبانی گناه نبوده اندونیزمگرخودشان عمل حرام انجام نداده وباعث تحریک آنهانشده اندکه این همه شمافقط آنهارامجرم نام میبرید،درصورتی که خوده آنهاهم مجرم بوده اند.

من خواهان آن نیستم که بخواهم عمل زشت وقبیح آنهایی که واردحریم تقریباخصوصی شده اندراتوجیه وباعمل حرام آنهایی که موردتعرض قرارگرفته اندمقایسه نمایم ،که قابل مقایسه نیست،اماسوالی که اینجامطرح است اینکه چراصدای مراسم لهوولعب اینهابلندوتحریک آمیزبوده که کسانی که دراطراف بوده اندرابه خودجلب نموده وباعث این عمل ننگین شده؟وچرانیروی انتظامی واردعمل وپیشگیری ازاین عملهای حرام ننموده؟وچرااین عمل رسانه ای شده،درصورتی که بدترازاین هم درآن مناطق اتفاق افتاده بوده وکسی آنرارسانه ای نکرده؟

.آخرین چرااینکه چرامتاسفانه حتمابایداتفاقاتی درگوشه گوشه این سرزمین بیفتدتامسئولین مابه فکروچاره بیفتندکه درآنجاما..............

امیدوارم دیگرشاهدچنین اتفاقاتی نباشیم ومسئولین هم زودترکاستی هایشان رانسبت به کمبودقوانین ویاسختگیری و...بکارگیرندتاشاهداینجورمسائل نباشیم
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا
یکشنبه 90 خرداد 29 :: 1:40 عصر ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا

خالق ومخلوق ساختنی...علیرضااحسانی نیا

همه در تب وتاب وجوش وخروشند.

همه درحال نگاه پگاهند..

همه درحال گذران امرارند...

ومراهیچ کس بیاد نمی آوردکه ،که هستم....

فراموشی ونسیان همه رافراگرفته است.....

انگارمنی وجودنداشته است......

هرکس بدنبال دویدن به دنبال پروانه هاست.......

وپروانه هاچه خوب به دورشمع ها میچرخندومانظاره گریم........

هیچ کس ،هیچ کس رابه یادنخواهدآورد،

وقتی همه به دنبال یک نگاهی هستند.........

ومن دربوران این نگاه ها،سردرگم وتنهایم..........

همه درحال خلق نگاهندومن بدنبال خالق نگاه...........

براستی انسان دیوانه است،

زیرااونمیتواندیک کرم رابیافریند،اماهزارخداراخلق کرده!!!!!!!!!!!!

...

علیرضااحسانی نیا
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا

این روزها طبل مخالفت بادولت ،خصوصابارئیس جمهوری اسلامی ایران تشدیدشده ودرحال شدت بیشتری است ومتاسفانه بایدگفت این طبل راهمان اصول گرایانی که پشت سر ومتحددولت بودنددرحال کوباندن هستند.

 

دراین میان آقای دکتراحمدتوکلی رئیس مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی سبقت راازدیگراصول گرایان ربوده وبیشترازهمه بادلیل وبدون دلیل به رئیس جمهورخرده میگیرد.

دومین اصولگراآقای دکترمحمدرضاباهنرنائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بالحنی نرمترازگذشته ونرمترازآقای دکترتوکلی نیزبررئیس جمهوری خرده میگیرد.

 

سومین اصولگراآقای دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میباشندکه البته ازمهمترین لایه های حکومتی هم هستندکه بایدنقش میانجیگری رابازی کنندخودبه جرگه معترضان تریبونی ورسانه ای وجریده ای بدل گشته اند،که میتوان گفت اعتراضاتش قابل هضم ترازبقیه ولی مغرضانه ترازدیگران میباشدکه حتمابایداین رویه راانشاالله تغییردهندوبالحن بهتری ادامه مسیردهند.البته دراین میان این نکته هم قابل ذکراست که جلس هشتم نسبت ووضع قوانین وحمله به دولت داردبه مشابه مجلس ششم عمل میکندوقوانینی راوضع میکندکه بارسنگینی رابرمردم داشته وکمرمردم متاسفانه زیراین باردرحال خردشدن میباشد.

چهارمین منتقدبه این چهارمسئول محترم آقای علیرضااحسانی نیایک عضوکوچک جامعه ویک خدمتگزارمیباشدکه دوست دارم به تمامی چهارعضوومسئول عرض نمایم که این راهش نیست،چراکه بااین روشتان بجزدلسردکردن مردم ودلشادکردن دشمنان داخلی وخارجی هیچ نصیبان نمیشود.اختلاف سلیقه درهمه جای دنیامرسوم است،ولی تبدیل آن به خصومت وکشمکش راهی نیست که به بهارستان ختم گردد.امیدوارم باهمدلی ووحدت بتوانیدبه اسلام وامت کمک کنیدوقوانینی راوضع واجراکنیدکه نوجبات دلشادی مرددم رادرپی داشته باشد،نه دلشادی دشمنان قسم خورده این ملت را.

اگرچه در این میان آقای احمدی نژادهم بی تقصیرنبوده ودرموضوعات آقای مشایی وبقایی ومصلحی وجوانفکر کوتاهی وقصوراتی داشته اندوبهانه رابرای بهانه تراشی هموارکرده اند تاآنهاهم بنابروظیفه به اشتباه یاغیراشتباه بردولت وشخص رئیس جمهورخرده گیرندوبراوبتازند.

آنچه که مسلم است اینکه متاسفانه اصولگرایان ازاتحادوهمدلی خارج شده وناآگاهانه ویاآگاهانه باعث خوشحالی دشمنان داخلی وخارجی شده اند.

سخن کوتاه آنکه هردوطرف متاسفانه درجهت منویات رهبری حرکت نکرده وباعث بروزتنش درجامعه شده اند وبدانندکه اگربه همین منوال پیش برودمردم ازمسئولین دلسردشده ودیگرپشیمانی سودی دربرنخواهدداشت.

علیرضااحسانی نیا

 

 

 
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا
جمعه 90 خرداد 27 :: 6:45 عصر ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا

علیرضااحسانی نیا

نصف شب عاهد به عهد خود نرفت

با من نالان یه شب،یک عهد بست

عهد آن شب،کار دستش داده بود

باده مستی،غافلش او کرده بود

گفت: دنیا را عزیزش کرده ام

با جواز عشق، مستش کرده ام

عفت وخواری به نامش کرده ام

خسته از هفت آسمانش کرده ام

من که رویایم، ز رویا نیستم

خوار این بازیچه دیگر نیستم

این من و رویای دیگر نیستم

از ازل عفت به دنیا نیستم

گفتمش:دیوانه جان ،تو کیستی؟

از ازل عفت به دنیا نیستی؟

روزها با عشق مردی ساختی!

کام تشنه ،بی نمازی ساختی!

در پی اش حیران و باطل تاختی!

عشق را تو اشتباه، برداشتی!

گفتمش:عاقل شو و بر آی پیش

تا کند عهدت خدا،سرباز خویش

خانه حق در قیامت مامن است

ای تو خواهر ،آتش آن خرمن است

گفت: ای احسان من،کو همرهان؟

آیم اینک در برش با سر روان

...

علیرضااحسانی نیا

 
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا
پنج شنبه 90 خرداد 26 :: 4:42 صبح ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا

چندین هفته بعد از فروکش‌کردن ماجرای پرونده بیماران رها شده در تهران، حالا معاون اول رئیس‌جمهوری می‌گوید که رهاسازی بیماران، ساختگی و یک توطئه بوده و باید برویم ریشه آن را درآوریم زیرا در فرهنگ ایرانی و اسلامی چنین کاری یک خطای بزرگ و جرم و جنایت است.

علیرضااحسانی نیامحمد رضا رحیمی در حاشیه نشست سراسری هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور در جمع خبرنگاران ‌گفته: اصلاً کسی در خواب نمی‌بیند چنین مورد غیراخلاقی صورت پذیرد آن هم به بهانه عدم‌پرداخت هزینه درمانی که فرد را در بیابان رها کنند؛ اصلاً در خور ما ایرانیان نیست. علاوه بر این ما آراسته هستیم به درس‌های بزرگ اخلاقی و اسلامی نبی اکرم(ص) و امیرالمؤمنین و بزرگان دین و چنین چیزی با خلقیات ما ایرانیان نمی‌خورد.

برای ضربه‌زدن به بیمارستان و وزیر بهداشت، بی‌اخلاقی است که چند نفر را در بیابان رها کنند برای اینکه رئیس بیمارستان و هیأت امنای دانشگاه را خراب کنند! در این بین بیشترین آسیب را جمهوری اسلامی می‌بیند. بی‌اخلاقی است که برای خراب کردن وزارت بهداشت صحنه‌های ساختگی غیرانسانی ایجاد شود. بنده تعجب کردم که چرا موضوع پیگیری نشد، خواهش می‌کنم این موضوع را تا آخر رها نکنید.

چون معاون اول رئیس‌جمهور خواسته‌اند این موضوع تا آخر رها نشود ما هم به‌عنوان رسانه، تلاش می‌کنیم به این درخواست ایشان عمل کرده و موضوع را تا آخر رها نکنیم. اتفاقا بعد از گذشت بیش از یک‌ماه، اکنون وقت آن رسیده که نتیجه رسیدگی به این پرونده طبق وعده داده شده، اعلام شود.با این حال سخنان معاون اول رئیس‌جمهور در باره پرونده بیماران رها شده طوری است که القا می‌کند آن اتفاق اساسا محصول سیستم درمانی کشور نبوده بلکه عوامل و گروه‌هایی با اغراض خاص و با هدف تضعیف دولت چنین اقدامی را انجام داده‌اند. این نوع نگاه البته نگاه تازه‌ای به این پرونده نیست و قبلا وزیر بهداشت نیز آن را توطئه دانسته و از وزارت اطلاعات خواسته بود عوامل این توطئه را شناسایی کند.

البته بلافاصله بعد از این اظهارات وزیر بهداشت، دادستان تهران در اظهارات شدید‌اللحنی از مسئولین ذی‌ربط خواست در این باره موضع‌گیری نکنند و بگذارند دستگاه قضایی کارش را انجام دهد چرا که در ارتباط با این پرونده 11 نفر بازداشت شده‌اند و تحقیقات دقیق انجام شده و نشانه‌ای از توطئه یا ساختگی‌بودن این ماجرا مشاهده نشده است. شاید رونوشت اظهارات دادستان تهران به اطلاع آقای معاون اول نرسیده است که وی همان حرف‌های وزیر بهداشت را تکرار کرده است.

وزیر بهداشت قبلا تصریح کرده بود: «از دادستان تهران و وزارت اطلاعات خواستیم که موضوع را به‌طور جدی پیگیری کند و انگیزه این افراد، ریختن آبروی کسانی است که در نظام سلامت زحمت می‌کشند.» هر چند دادستان تهران در پاسخ به وی اعلام کرد که وقتی دادستان مطلبی را عنوان کند مسئولان راه دیگری را نگویند چون دادستان سند دارد. همین جمله باعث شد فردای آن روز وزیر بهداشت از سخنان خود کوتاه بیاید و اعلام کند که انتشار اخبار ضد‌ونقیض درباره بیماران رها شده باعث برخی سوء‌تفاهم‌ها شده است.

ظاهرا طی این یک‌ماه از سوی طرفین، آتش‌بس اعلام شده بود تا اینکه معاون اول رئیس‌جمهور زخم این پرونده را دوباره باز کرد و آن را توطئه نامید. این وضعیت از 2 حالت خارج نیست؛ یا واقعا نتایج بررسی‌های دادستانی و وزارت اطلاعات مشخص شده و معاون اول از چیزی خبر دارد که رسانه‌ها خبر ندارند، یا اینکه ایشان به دفاع کلی از بدنه دولت پرداخته و به مناسبت حضور در جمع پزشکان چنین اظهاراتی داشته است و سخنش چندان ارتباطی به آن پرونده خاص ندارد. روشنگری دادستانی در این موضوع می‌تواند مهر پایانی بر پرونده بزند تا مشخص شود بالاخره رها‌شدن بیماران مستمند در بیابان توطئه بوده یا تخلف سیستم درمانی؟ و اگر توطئه‌ای در کار بوده توطئه‌گران با اسم و آدرس به مردم معرفی شوند؛ تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا
پنج شنبه 90 خرداد 26 :: 4:39 صبح ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا

دردی غریب در تمام وجودش می پیچید. از شدت درد به این سو و آن سو می‌رفت. نیرویی آسمانی او را به بیرون از خانه می‌کشاند و جاذبه‌ای پرقدرت به سوی خویش می‌خواند.

فاطمه بنت اسد بی اختیار با همراه نه ماهه‌اش به سوی آن نیروی بی‌نهایت حرکت کرد. ناگاه پس از گذر از کوچه پس کوچه‌های مکه خود را رو در روی خانه‌ی خدا ـ کعبه ـ دید.

علیرضااحسانی نیا

درست مقابل رکن یمانی ایستاده بود. شروع کرد با خدای خویش نجوا کردن و از او خواستن و خواستن.

اینک درد به اوج خود رسیده بود و صدای فاطمه بلندتر از گذشته.

مردمی که در حال عبور بودند به تماشا می‌ایستادند و فاطمه بی‌هیچ اعتنایی به آن هابا معبود خویش گفتگو می‌کرد. ناگهان در حیرت نگاه‌ها و در حادثه‌ای که تا آن روز هیچ‌گاه اتفاق نیفتاده بود و تا کنون هیچ‌گاه تکرار نشده است. دیوار خانه‌ی کعبه شکافت و فاطمه به اذن خدای خویش همراه با نوزاد درونش پا به کعبه گذاشت.

«ادخلوهابسلام آمنین» و پس از او شکاف خانه‌ی خدا بسته شد.

عجب ضیافتی؛چه دعوتی، فاطمه بنت اسد و فرزندش، تنهای تنها به میهمانی خدا آمده بودند.
بهت و شگفتی بر همه‌ی آنان که از نزدیک شاهد این حادثه عجیب ومعجزه آسابودند سایه افکنده بود، اما درون خانه همه چیز آرام بود. فاطمه بود و سلام و تهیت؛ فاطمه بود و عزت و احترام؛ فاطمه بودوپاک ترین زنان آسمانی که برای همراهیش آمده بودند.

فاطمه دریک چشم برهم زدن، نوزادی را در آغوش خود دید که همه‌ی هستی در مقابلش سرِ تعظیم فرود می‌آوردند. تنها فرزندی که در خانه‌ی خدا به دنیا آمد، تنها مولود کعبه "علی(ع)".
فرشتگان فوج فوج می‌آمدند تا به این ولادت باشکوه و به این زایش باعظمت تبریک گویند و مباهات کنند. مبارک باد این مولود، تهنیت باد این فرزند. فرزندش خلاصه‌ی همه‌ی خوبی‌ها بود، زیبا، نورانی، معطر با زبانی تسبیح‌‌گوی.

هیچکس نمی داند بر فاطمه و فرزندش درخانه کعبه چه گذشت، آیا همه دیدند سه روز بعد، فاطمه بنت اسد با فرزندی در آغوش از خانه‌ی کعبه بیرون آمد. فرزند او ـ علی(ع) ـ مولود کعبه بود، هدیه‌ی بزرگ خدا به انسانیت. ودیعه‌ی ارزشمند الهی برای تمام هستی و خلاصه‌ای از صفات خدا برای‌ نگریستن و فهمیدن و مگر خدا در شب معراج در دو قدمی با پیامبر با صدای علی(ع) با او سخن نگفت؟
علی (ع)نقطه‌ی اتصال انسان با خداست تنها رشته‌ای که بشر را به او وصل می‌کند و تنها راهی که به او ختم می‌شود. علی (ع)شرط دلداگی و عاشقی با معبود آسمان و زمین است. راه علی(ع)وفرزندانش صراط هدایت است و رهرو این راه، دلداه‌ی ولایت.
13 رجب سالروز میلاد پرخیر و برکت مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی(ع) بر همه‌ی عدالت خواهان و آزادگان جهان بخصوص مسلمین و بالاخص شیعیان آن امام همام مبارکباد.
موضوع مطلب : علی رضا احسانی نیا
1   2   3   4   5   >>   >   
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 4306
  • بازدید دیروز: 4638
  • کل بازدیدها: 11520571
پیوندها
لوگو
در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 4306
  • بازدید دیروز: 4638
  • کل بازدیدها: 11520571